ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Καθηγητής Στέφανος Κίλιας +30 210 727 4211 Send an e-mail Short CV in a pdf file Personal Web Site
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  +30 210 727 4208 Send an e-mail    
 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Σχολή Θετικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου, 15784

 

τηλ./fax +30 210 727 4399