ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ
   


Έγγραφα
 

Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου

Κανόνες Λειτουργίας και Μέτρα Ασφαλείας Εργαστηρίου

Υπεύθυνη Δήλωση για το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο του Τομέα Γεωχημείας και Οικονομικής Γεωλογίας  ανήκει στο  Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντοςτου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ιστορία του Εργαστηρίου, ξεκινά με την δημιουργία της  Έδρας της Κοιτασματολογίας και του ομώνυμο Εργαστηρίου στο Φυσιογνωστικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής το έτος 1961.

Το έτος 1988 το Εργαστήριο Κοιτασματολογίας προσαρτήθηκε στον Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας.

Το 2001 το εργαστήριο μετονομάστηκε  σε Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας (Π.Δ. Β1-430, Φ.Ε.Κ.1192/14-9-2001).

Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων.

Σήμερα Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Μιχαήλ Σταματάκης   +30 210 727 4213    Send an e-mail    Short CV in a pdf file   Personal Web Site

 

 

   
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Γεωλογίας και της Γεωχημείας. Αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
 

 • Έρευνα για εντοπισμό μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων.

 • Υπολογισμό αποθεμάτων, μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και αξιολόγηση μεταλλευτικών, βιομηχανικών, ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών, μαρμάρων και αδρανών υλικών.

 • Προσδιορισμό της ορυκτολογικής σύστασης και των ιστολογικών σχέσεων μεταξύ χρήσιμων και σύνδρομων ορυκτών φάσεων με οπτική μικροσκοπία, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, ηλεκτρονικό μικρο-αναλυτή, ακτινοσκοπικές μεθόδους κ.λ.π..

 • Μελέτη της γένεσης των κοιτασμάτων Ορυκτών Πρώτων Υλών, περιλαμβανομένων και εφαρμογών της μικροθερμομετρικής μελέτης Ρευστών Εγκλεισμάτων.

 • Διερεύνηση της χρήσης Ορυκτών Πρώτων Υλών σε συμβατικές εφαρμογές.

 • Διερεύνηση της χρήσης σε συμβατικές βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές των παραπροϊόντων επεξεργασίας Ορυκτών Πρώτων Υλών, αλλά και δημιουργία νέων και καινοτόμων υλικών.

 • Δειγματοληψίες, προετοιμασία, συντήρηση και ανάλυση δειγμάτων νερού, εδάφους, ιζημάτων, πετρωμάτων, μεταλλευμάτων και φυτών, ποιοτικό έλεγχο αποτελεσμάτων καθώς και γεωχημικές χαρτογραφήσεις.

 • Γεωχημικές έρευνες εντοπισμού Ορυκτών Πρώτων Υλών και επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

 • Γεωχημικές έρευνες για τη μελέτη της γένεσης πετρολογικών σχηματισμών.

 • Διερεύνηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εκμετάλλευση Ορυκτών Πρώτων Υλών και ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισής τους.

 • Μετρήσεις στα πλαίσια αρχαιομετρικών ερευνών.

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αίθουσα 1 Γεωχημείου (κτ.Ιβ επ.+4) 4250

Αίθουσα 2 Γεωχημείου (κτ.Ιβ επ.+4) 4490

Αίθουσα 3 Γεωχημείου (κτ.Ιβ επ.+4) 4336

Αίθουσα 4 Γεωχημείου (κτ.Ιβ επ.+4) 4387

Αίθουσα SEM (κτ.Ιβ επ.+4) 4181

Παρασκευαστήριο (κτ.Ιβ επ.-4)  4189

         

 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Οι εξοπλισμός του εργαστηρίου Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας περιλαμβάνει

 • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) JEOL JSM-5600 εξοπλισμένο με σύστημα  για μικραναλύσεις EDS, OXFORD LINK ISIS 300 .

 • Μονάδα φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης (Perkin Elmer), με δυνατότητα προσδιορισμού κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, περιλαμβανομένων πολύτιμων μετάλλων (Au, Ag, Pt, Pd).

 • Μονάδα περιθλασιμετρίας Ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction) για τον προσδιορισμό ορυκτών.

 • Συσκευή φλωγοφωτομετρίας για τον προσδιορισμό αλκαλίων σε ποικιλία γεωυλικών,

 • Συσκευές φασματοφωτομετρίας (HACH DR/850, HACH DR/2000, HACH DR/2400, HACH DR/4000) για αναλύσεις νερών  και αποβλήτων.

 • Συσκευή επώασης για τη μέτρηση COD και TOC υδάτων και αποβλήτων.

 • Συσκευή και θερμοθάλαμος για τη μέτρηση του BOD

 • Μονάδα μικροθερμομετρικής μελέτης ρευστών εγκλεισμάτων

 • Εξοπλισμό κατασκευής πετρογραφικών και μεταλλογραφικών παρασκευασμάτων

 • Ερευνητικά και εκπαιδευτικά μικροσκόπια μελέτης πετρωμάτων και μεταλλευμάτων.

 • Φούρνους υψηλών θερμοκρασιών για πυρώσεις συντήξεις, κ.λ.π.

 • Απαραίτητο εξοπλισμό για την προετοιμασία δειγμάτων στο γεωχημείο (αναλυτικοί ζυγοί, υδρόλουτρα, αμμόλουτρα κ.λ.π.)