ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί (μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναμόρφωσης) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Το Π.Μ.Σ.αποτελείται από οκτώ κατευθύνσεις και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στις ακόλουθες ειδικεύσεις: 1. Διαχείριση Περιβάλλοντος – Ορυκτοί Πόροι, 2. Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι, 3. Γεωγραφία και Περιβάλλον, 4. Ορυκτολογία και Πετρολογία, 5. Σεισμολογία, 6. Γεωφυσική, 7. Τεκτονική και 8. Τεχνική Γεωλογία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, και Γεωργικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ο΅οταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Η Ειδίκευση Διαχείριση Περιβάλλοντος- Ορυκτοί Πόροι έχει ως αντικείμενο αφ ενός τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που οφείλονται σε φυσικές/γεωλογικές διεργασίες ή/και ανθρώπινες δραστηριότητες και αφ ετέρου την προαγωγή της έρευνας και της εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με τους τρόπους βιώσιμης αξιοποίησης των κοιτασμάτων ορυκτών πόρων ή ορυκτών πρώτων υλών (Ο.Π.Υ.), από την διαμόρφωση μοντέλων γένεσης και την έρευνα εντοπισμού, έως την οικονομοτεχνική μελέτη, την εξόρυξή τους, και την αξιοποίηση των παραπροϊόντων εκμετάλλευσης.

 
   
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ

Την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης του προγράμματος της Ειδίκευσης έχει ο Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας με συντονίστρια και εκπρόσωπο στην Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (Σ.Ε.Π.Μ.Σ.) την Α. Αργυράκη για τα έτη 2014-2017.


Στο πρόγραμμα της ειδίκευσης συμμετέχουν οι καθηγητές όλων τον βαθμίδων του Τομέα, καθηγητές άλλων Τομέων καθώς και μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος. Δύο από τα μαθήματα επιλογής οργανώνονται και διδάσκονται σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ στα πλαίσια του ΠΜΣ "Χημεία & Τεχνολογία Περιβάλλοντος". Στη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων της Ειδίκευσης συμμετέχουν επίσης συνεργάτες καθηγητές και μέλη ΕΔΙ.Π. από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ, καθώς και από άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα, του εσωτερικού και όπου είναι εφικτό και του εξωτερικού. Επιπλέον συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες από φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε σχετικά πεδία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών της Ειδίκευσης περιλαμβάνει τέσσερα εξάμηνα, εκ των οποίων στα τρία πρώτα γίνεται διδασκαλία μαθημάτων, εργαστηριακές - πρακτικές ασκήσεις και σεμινάρια, ενώ στο τέταρτο ο φοιτητής αφιερώνεται στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ-ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης . ανέρχονται σε 120 και κατανέμονται σε 30 ανά εξάμηνο.

 

Για την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη "Διαχείριση Περιβάλλοντος- Ορυκτοί Πόροι" από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν επιτυχώς σε:
- δύο υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία είναι κοινά για όλες τις Ειδικεύσεις του ΠΜΣ "Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον",
- πέντε υποχρεωτικά μαθήματα της Ειδίκευσης "Διαχείριση Περιβάλλοντος- Ορυκτοί Πόροι",
- ένα μάθημα επιλογής από τον κατάλογο μαθημάτων που είναι διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος και
- δύο μαθήματα επιλογής της Ειδίκευσης.

Σημειώνεται ότι όλα τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών και η επιλογή τους εξαρτάται άμεσα από το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών επιλέγονται κατά το Β' εξάμηνο Σπουδών και οι εργασίες ολοκληρώνονται και παρουσιάζονται προφορικά στο τέλος του Δ' Εξαμήνου.

   
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η υποδομή και εξοπλισμός του Τμήματος Γεωλογίας χρησιμοποιούνται  για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι εξετάσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής γίνεται προφορικά, γραπτά και/ή με επιστημονικές ή ερευνητικές εργασίες και εκθέσεις.

Η παρουσίαση επιστημονικών ανακοινώσεων σε συνέδρια και η εξάσκηση σε παραγωγικούς φορείς είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση του διπλώματος, αλλά δεν βαθμολογούνται.

Η εξέταση στη διπλωματική εργασία γίνεται με παρουσίαση και υποστήριξη σε ακροατήριο και βαθμολογείται.

 

 

ΔιδακτορικΟ δΙπλωμα

 

Oι περατώσαντες επιτυχώς το M.Π.E., έχουν δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους. για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
για το Ακαδημ. Έτος 2014-2015

Αίτηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
για το Ακαδημ. Έτος 2014-2015