ΕΡΕΥΝΑ
 

Η Οικονομική Γεωλογία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων με βασικούς τομείς δραστηριότητας την έρευνα, την αειφόρο ανάπτυξη και την ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των ορυκτών πόρων (μεταλλικών, βιομηχανικών και ενεργειακών πρώτων υλών) στη βάση ενός ισορροπημένου περιβαλλοντικού πλαισίου.
Η Οικονομική Γεωλογία έχει τις ρίζες της στην παλαιολιθική εποχή όπου ο άνθρωπος αναζήτησε κατάλληλες πρώτες ύλες για την κατασκευή εργαλείων, όπλων, καθώς και για την οικοδόμηση κατοικιών, ναών, φρουρίων και μνημείων. Η αναζήτηση και κατεργασία πολύτιμων και βασικών μετάλλων όπως χρυσός, άργυρος, κασσίτερος, χαλκός, καθώς και πετρωμάτων για οικοδομική, στηρίχθηκε σε ανθρώπους που, προφανώς, είχαν γνώσεις σχετικές με την κοιτασματολογία.
Στο πλαίσιο της Οικονομικής Γεωλογίας επιδιώκεται η συνεχής διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης των ορυκτών πρώτων υλών, η βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και η διασφάλιση της καταλληλότητας τους.

 
   

Η Γεωχημεία περιλαμβάνει την εφαρμογή των χημικών θεωριών και μεθόδων στην μελέτη των υλικών από τα οποία αποτελείται η γη και τα οποία έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν ή σχηματίζονται ακόμη και σήμερα.
Η γεωχημεία συμπεριλαμβάνει δύο ευρείς επιστημονικούς τομείς:

  • Τη γεωχημεία υψηλών θερμοκρασιών/υψηλών πιέσεων που αφορά στην μελέτη του σχηματισμού ορυκτών και πετρωμάτων σε βαθύτερα σημεία της γης στον φλοιό ή τον μανδύα (π.χ. δημιουργία και κρυστάλλωση μαγμάτων).

  • Τη γεωχημεία χαμηλών θερμοκρασιών και την οργανική γεωχημεία (εδώ περιλαμβάνεται και η επίκαιρη όσο ποτέ, περιβαλλοντική γεωχημεία) που αναφέρονται στην συμπεριφορά των ορυκτών και των στοιχείων όταν συμμετέχουν σε αντιδράσεις που γίνονται σε συνθήκες που επικρατούν κοντά ή στην επιφάνεια της γης.

 

Η επιστήμη της γεωχημείας αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με γρήγορα βήματα. Αυτό οφείλεται αφενός στην εξέλιξη των αναλυτικών μεθόδων και αφετέρου στην αυξανόμενη ανάγκη παραγωγής γεωχημικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων σε όλους τους τομείς των γεωλογικών και περιβαλλοντικών επιστημών.

 

   

.Τα ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση ορυκτών πρώτων υλών

Η αξιοποίηση αδρανών υλικών και βιο΅ηχανικών πετρω΅άτων - ορυκτών.

Η μεταλλογένεση

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση Ορυκτών Πρώτων Υλών

Η μελέτη των γεωχημικές διεργασιών σε διάφορα γεωλογικά περιβάλλοντα

Η εφαρμογή γεωχημικών μεθόδων στη λύση γεωλογικών προβλημάτων

Η γεωχημική διασκόπιση για τον εντοπισμό Ορυκτών Πρώτων Υλών

Ο καθορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών νερών.

Η γεωχημική έρευνα στη διαχείριση στέρεων και υγρών αποβλήτων

Η αποκατάσταση λατομικών χώρων και ορυχείων

Η μελέτη των δομικών λίθων αρχαίων και ιστορικών μνημείων – Εφαρμογές στην αποκατάσταση και αναστύλωση

Η ανάπτυξη γεωχημικών μεθόδων απορρύπανσης εδαφικών και υδατικών συστημάτων

Η ανάπτυξη γεωχημικών μεθόδων εδαφοβελτίωσης.