ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας. Στις ιστοσελίδες μας μπορείτε να γνωρίσετε τις δραστηριότητες του Τομέα μας μας και να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό του έργο.

Ο Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας ανήκει στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημιουργήθηκε το 1988 και προσαρτήθηκε σε αυτόν το τότε Εργαστήριο Κοιτασματολογίας που αργότερα μετονομάσθηκε σε Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας-Γεωχημείας.

Η ιστορία του Τομέα, μπορεί να θεωρηθεί, ότι ξεκινά με την δημιουργία της  Έδρας της Κοιτασματολογίας και του ομώνυμο Εργαστηρίου στο Φυσιογνωστικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής το έτος 1961.

Σήμερα διευθυντής του Τομέα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της Γεωχημείας, της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, της Εφαρμοσμένης Γεωχημείας, της Κοιτασματολογίας, της Έρευνας και της Αξιοποίησης των Ορυκτών πόρων

 

Καλή πλοήγηση !