Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

ΕΡΕΥΝΑ / RESEARCH

Μέλη του Εργαστηρίου μας δραστηριοποιούνται σε δύο ευρείες επιστημονικές περιοχές, την Κοιτασματολογία και την Γεωχημεία.

Our research focuses on topics under two wide scientific areas, Ore Geology and Geochemistry.