Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

ΕΡΕΥΝΑ / RESEARCH

Μέλη του Εργαστηρίου μας δραστηριοποιούνται σε δύο ευρεία επιστημονικά πεδία των Γεωεπιστημών, την Κοιτασματολογία και την Γεωχημεία.

Our research focuses on topics under two wide scientific areas, Ore Geology and Geochemistry.